Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων

Σεμινάριο από την Επιτροπή Αθλητών της ΕΟΕ με θέμα:«Social media τα υπέρ και τα κατά»

 

Tην Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί το 4ο διαδικτυακό σεμινάριο για αθλητές και προπονητές, με θέμα «Social media τα υπέρ και τα κατά».

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης .

1η επιλογή σε μορφή pdf για ανάρτηση σε ιστοσελίδα (με διπλό κλικ πάνω στο pdf σας οδηγεί στο link)

2η επιλογή σε jpg για ανάρτηση στα social media

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα teams Microsoft

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ODQ3ZmUtMjI5Mi00YTJhLTgwOTgtZGNmYzYwYWNhYzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b411ef88-f9bb-483f-925a-7c27b4a7bfc2%22%2c%22Oid%22%3a%22a4eed7a5-ede6-4e34-8971-4d38b9e1a8ae%22%7d